Etikos kodeksas

LIETUVOS MOKESČIŲ KONSULTANTŲ ETIKOS KODEKSAS

1.              Bendrosios nuostatos

1.1.             Lietuvos mokesčių konsultantas dalyvauja mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų bendradarbiavime, atstovauja  mokesčių mokėtojų interesams, skatina ir visais įmanomai būdais siekia užtikrinti, kad tiek mokesčių mokėtojai, tiek mokesčių administratorius veiktų griežtai vadovaujantis teisės aktais.

1.2.             Mokesčių konsultantas privalo veikti tik geriausiomis klientui sąlygomis, saugoti profesinę garbę ir orumą, nežeminti mokesčių konsultanto vardo, bei vykdydamas profesinę veiklą veikia tokiu būdu, kad būtų didinamas visuomenės pasitikėjimas Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija.

1.3.             Vykdydamas profesinę veiklą mokesčių konsultantas veikia griežtai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos įstatais, Lietuvos mokesčių konsultantų valdybos bei visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais.

1.4.             Mokesčių konsultantų etikos kodekso paskirtis – laisva valia jo laikantis garantuoti tinkamą esminių mokesčių konsultanto funkcijų atlikimą. Nesilaikant principų, numatytų šiame kodekse, mokesčių konsultantui taikomos drausminės nuobaudos ar kitos sankcijos.

2.              Nepriklausomumas

2.1.             Mokesčių konsultantai vykdydami su profesija susijusią veiklą, privalo veikti visiškai nepriklausomai ir griežtai laikantis mokesčių konsultanto profesijai keliamais reikalavimais bei teisės aktais.

2.2.             Mokesčių konsultantui priėmus pavedimą ar kitokį darbą ir išaiškėjus, jog dėl tam tikrų priežasčių negali tinkamai įvykdyti pavestos užduoties ar vykdant pavedimą galėtų patirti trečiojo asmens įtaką, mokesčių konsultantas privalo atsisakyti tokio darbo.

3.              Sąžiningumas ir objektyvumas

3.1.             Mokesčių konsultantas sąžiningai ir dorai veikia bendradarbiaudamas su mokesčių konsultantais, mokesčių administratoriumi ir kitais mokesčių konsultantais.

3.2.             Mokesčių konsultantas vykdydamas profesinę veiklą ir teikdamas paslaugas mokesčių mokėtojui, pastebėjęs, kad kliento veikla galimai prieštarauja teisės aktams, nedelsiant informuoja klientą apie tokį teisės aktų pažeidimą.

3.3.             Sutikdamas teikti paslaugas mokesčių konsultantas netiesiogiai patvirtinta, kad yra kompetentingas apsiimti vykdyti tokią užduotį. Mokesčių konsultantas privalo atsisakyti teikti paslaugas klientui, tuo atveju, jeigu iš anksto žino, kad nesugebės įvykdyti pavestos užduoties arba sugebės, bet nepakankamai profesionaliai.

4.              Konfidencialumas

4.1.             Mokesčių konsultantas įsipareigoja ir garantuoja klientui saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims visą ir bet kokią informaciją, kuri buvo gauta iš kliento vykdant profesinę veiklą.

4.2.             Tuo atveju, kuomet mokesčių konsultantas į pagalbą pasitelkia kitų asmenų pagalbą teikiant mokesčių konsultanto paslaugas, mokesčių konsultantas privalo reikalauti laikytis tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų ir atsako už tokios asmens konfidencialumo laikymąsi.

5.              Profesinė atsakomybė

5.1.             Mokesčių konsultantas privalo būti apsidraudęs savo profesinę civilinę atsakomybę.

5.2.             Mokesčių konsultantas teikdamas su profesija susijusias sąlygas ir sudarydamas sutartį su klientu, gali numatyti savo atsakomybės ribojimus, neprieštaraujančius įstatymams ir teisės aktams.

5.3.             Paslaugos, konsultacijos, įžvalgos ir kitos mokesčių konsultantų paslaugos yra teikiamos raštu, kuomet kiekvieną dokumentą atskirai mokesčių konsultantas privalo pasirašyti ir patvirtinti, jog informacija yra parengta mokesčių konsultanto asmeniškai ir kuri yra atitinkanti teisės aktus.

6.              Mokesčių konsultantų tarpusavio santykiai

6.1.             Mokesčių konsultantas išreikšdamas nuomonę ar atsiliepdamas apie kito mokesčių konsultanto profesinę veiklą bei darbus, privalo atsiliepti objektyviai ir nežeminančiai.

6.2.             Mokesčių konsultantai įsipareigoja vykdydami savo profesinę veiklą nežeminti kitų mokesčių konsultantų ir maksimaliai bendradarbiauti siekiant vieningų mokesčių konsultantų asociacijos tikslų.

7.              Baigiamosios nuostatos

7.1.             Atsakomybė už etikos kodekso normų pažeidimą nustato ir taiko Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos Etikos komisija.

7.2.             Etikos komisija veikia vadovaudamasi Etikos komisijai parengtu reglamentavimu, kurį patvirtina Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos valdyba.