STRAIPSNIS: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl susijusių asmenų registravimosi PVM mokėtojais

Nepaisant to, kad Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kai kilo įtarimų, ar Lietuva teisėtai reikalauja mokėti PVM nuo pirmojo euro tam pačiam asmeniui kontroliuojant keletą juridinių asmenų ir kai visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats privalo pateikti prašymus įregistruoti juos kaip PVM mokėtojus (...)

STRAIPSNIAI

Arūnas Šidlauskas

12/6/20224 min read

Nepaisant to, kad Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kai kilo įtarimų, ar Lietuva teisėtai reikalauja mokėti PVM nuo pirmojo euro tam pačiam asmeniui kontroliuojant keletą juridinių asmenų ir kai visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats privalo pateikti prašymus įregistruoti juos kaip PVM mokėtojus, jeigu visų jų pajamos už parduotas prekes ar teiktas paslaugas per dvylika mėnesių viršija 45 000 Eur, tačiau teismai ir toliau sprendžia bylas mokesčių administratoriaus naudai.

2021-04-14 LVAT nagrinėjamoje byloje sprendė dėl VMI sprendimų panaikinimo, kur pareiškėjai buvo priskaičiuotas PVM, GPM, PSD ir VSD įmokos bei baudos ir delspinigiai už tai, kad pareiškėja, vykdanti individualią veiklą pagal verslo liudijimą, privalėjo registruotis PVM mokėtoju ir mokėti su tuo susijusius mokesčius, nes pareiškėja kartu su sutuoktiniu kontroliuoja dvi uždarąsias akcines bendroves, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) 71 straipsnio 7 dalies nuostatomis, visos pareiškėjos individualios veiklos pajamos turi būti apmokestinamos PVM, atitinkamai toliau minėta veikla negalėjo būti vykdoma pagal verslo liudijimą.

Mokesčių administratorius teigė, kad pagal PVMĮ 2 straipsnio 3 dalies nuostatas, pareiškėja laikoma kontroliuojančia du juridinius asmenis: nuo 2011 m. birželio 22 d. turi 60 proc. UAB „FX“ akcijų, o nuo 2012 m. kovo 16 d. turi 25 proc. UAB „M_LT“ akcijų ir kartu su sutuoktiniu valdo 75 proc. UAB „M_LT“ akcijų, todėl pareiškėja turėjo registruotis kaip PVM mokėtoja bei į valstybės biudžetą sumokėti su tuo susijusius mokesčius.

Tuo tarpu pareiškėja nurodė, kad jos pagal verslo liudijimą vykdomos veiklos pobūdis bei jos sutuoktinio faktiškai kontroliuojamų bendrovių veiklos rūšys yra visiškai skirtingos ir niekaip nesusijusios (bendrovės vykdo prekybos juodaisiais metalais veiklą, o pareiškėja teikia su sveikatos priežiūra susijusias fizinės gerovės užtikrinimo paslaugas). Šių asmenų iš esmės skirtinga veikla nėra tarpusavyje susijusi, asmenys taip pat nesinaudoja bendra valdymo struktūra, todėl tarp jų nėra jokio ekonominio ryšio. Pareiškėja bendrovių akcijas gavo kaip dovaną iš savo sutuoktinio, tačiau ji nedaro jokios įtakos bendrovių veikloms ir realiai nedalyvauja bendrovių veiklose priimamų sprendimų procese, nes metalų prekybos srityje ji neturi jokios patirties, bendrovių veikla rūpinasi pareiškėjos sutuoktinis. Atsižvelgiant į tai, matyti, kad iš tiesų pareiškėja nekontroliuoja bendrovių, todėl negali būti laikoma jas kontroliuojančiu asmeniu.

Todėl LVAT sprendė, ar mokesčių administratorius pagrįstai pareiškėjai apskaičiavo PVM, GPM, PSD ir VSD įmokas (nes veikla negalėjo būti vykdoma pagal verslo liudijimą). Pareiškėja šioje byloje savo poziciją dėl nepagrįstai apskaičiuotų minėtų mokesčių argumentuoja tuo aspektu, kad jos atveju nepagrįstai taikyta PVMĮ 71 straipsnio 7 dalis.

LVAT nurodė, kad PVMĮ 71 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal šį įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo šio straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą. Pagal PVMĮ 71 straipsnio 2 dalį tokia riba yra 45 000 Eur (iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 155 000 Lt).

Tad PVMĮ 71 straipsnio 7 daliai taikyti būtinos šios sąlygos:

  1. asmuo turi vykdyti ekonominę veiklą; 

  2. toks asmuo vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVMĮ laikomi su juo susijusiais, turi kontroliuoti keletą juridinių asmenų (žodis „keletas“ reiškia ne mažiau kaip du);

  3. bendra kontroliuojančio asmens, vykdančio ekonominę veiklą, ir kontroliuojamų ne mažiau dviejų juridinių asmenų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) turi viršyti 45 000 Eur (iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 155 000 Lt.).

Esant šioms sąlygoms, tiek kontroliuojantis asmuo, tiek jo kontroliuojami juridiniai asmenys turi pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais (jei dar nėra įsiregistruoti) ir mokėti PVM.

Teismas pripažino, kad pareiškėja nagrinėjamu atveju minėtas sąlygas atitiko. Pareiškėja, kontroliuodama du juridinius asmenis (UAB „FX“ ir UAB „M_LT“) PVMĮ 2 straipsnio 3 dalies (1 ir 2 p.) prasme, pati vykdydama ekonominę veiklą PVMĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, iš jos ir minėtų bendrovių veiklų gautinai atlygio sumai viršijant 45 000 Eur (iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 155 000 Lt), turėjo registruotis PVM mokėtoja ir iš savo vykdytos individualios veiklos gauto atlygio mokėti PVM. Pareiškėjos argumentai (pvz., apie tai, kad ji realiai nekontroliuoja bendrovių; bendrovių veikla nėra ekonominiu požiūriu susijusi su jos individualia veikla; nėra jokių aplinkybių, galinčių suponuoti dirbtinį jo ir jos sutuoktinio (taip pat bendrovių akcininko) verslo skaidymą, siekiant mokestinės naudos) yra šioje byloje teisiškai nereikšmingi, nes, nustačius minėtas sąlygas, PVMĮ 71 straipsnio 7 daliai taikyti jokių kitų sąlygų (pvz., kad pareiškėjos vykdyta individuali veikla turėtų būti kažkaip tai susijusi su bendrovių veiklą; kad vykdyta verslo veikla būtų dirbtinai suskaidyta) nustatyti nebūtina.

Todėl teismo vertinimu, argumentas, kad PVMĮ 71 straipsnio 7 dalis yra nukreipta prieš verslo skaidymą, siekiant išvengti PVM mokėjimo, neatitinka šios normoje nustatyto teisinio reglamentavimo, kadangi tokios sąlygos taikyti PVMĮ 71 straipsnio 7 daliai nėra būtina nustatyti – į šios normos taikymo sritį patenka aiškiai joje išdėstytomis sąlygomis apibrėžti atvejai, kuriems nebūtinas siekio išvengti PVM mokėjimo požymis.

LVAT konstatavo, kad aptartas PVMĮ 71 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas yra aiškus ir nedviprasmiškas. Pagal šią teisės normą būtent pareiškėja, o ne mokesčių administratorius turėjo imtis aktyvių veiksmų, t. y. pateikti mokesčių administratoriui prašymą įregistruoti ją PVM mokėtoja. Mokesčių administratorius, nustatyta tvarka atlikęs mokestinį patikrinimą, nustatęs, kad pareiškėja to nepadarė, pagrįstai pripažino pareiškėją PVM mokėtoja ir apskaičiavo mokėtinas sumas (tiek PVM, tiek kitus mokesčius, kuriuos pareiškėjai atsirado pagrindas papildomai sumokėti, pripažinus ją PVM mokėtoja). Atsižvelgiant į tai, vertintini kaip nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeisti teisės principai (pvz., teisingumo, visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo, teisėtų lūkesčių).

Arūnas Šidlauskas
Advokatų kontoros ILAW LEXTAL mokestinių ginčų advokatas
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos narys